Mededelingen

Hier leest u de laatste mededelingen.

Actie "Samen met de Klant"01-06-2017

In de periode van 6 juni t/m 22 augustus 2017 voert Stadsverwarming Purmerend (SVP) de actie “Samen met de Klant” uit. Medewerkers van SVP gaan tijdens deze actie in de wijken Purmer-Noord/Purmer-Zuid/de Gors bij circa 10.000 huizen langs om vervolgens –samen met de klant– de warmte-afleverset en de bijbehorende leidingen op lekkage te controleren en te instrueren hoe men in de toekomst deze controles zelf uit moet voeren. Controles moeten regelmatig uitgevoerd worden om gevaarlijke situaties, zoals het vrijkomen van heet water, te voorkomen.

Klanten van Stadsverwarming Purmerend (SVP) nemen duurzame warmte af voor het verwarmen van de woning en voor warm tapwater uit de kraan. De warmte-afleverset in de woning vormt de schakel tussen het Purmerendse warmtenet en de verwarming en de warmwaterkranen in huis. 

 

Het team dat langs de deuren gaat:

Gerard Admiraal:

Jari Dignum:

 

Sjoerd Koning: 

 

Steven Phielix:

 

Wouter Weening:

Erik Lucker:

Roelof Bouwman: 

Vacature Monteur Huisaansluitingen30-05-2017

Stadsverwarming Purmerend heeft momenteel de volgende openstaande vacature:

  • Monteur Huisaansluitingen. Klik hier voor meer informatie.

Uitleg bij de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend17-05-2017

Naar aanleiding van vragen van klanten geven wij hierbij nadere uitleg over de jaarafrekening van Stadsverwarming Purmerend (SVP). Heeft u een andere vraag over de jaarafrekening? Neem dan alstublieft contact op met onze Klantenservice, telefoon 0800 – 0200 086 (gratis), bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Wat is vastrecht?

Vastrecht is het bedrag dat gebruikers van gas, water, elektra en warmte betalen ongeacht het verbruik. Het vastrecht zijn de vaste kosten voor de aansluiting op het gas-, water-, elektriciteits- en warmtenet en staat los van de hoeveelheid die men afneemt.
U betaalt dus vastrecht aan Stadsverwarming Purmerend voor de levering van warmte.

Wat zijn de kosten van het vastrecht?

De hoogte van het vastrecht wordt jaarlijks –op basis van de Warmtewet– door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Vergeleken met de tarieven in 2016 heeft de ACM een verhoging van 7,7 % doorgevoerd voor 2017. Deze verhoging is gebaseerd op kostprijsstijgingen voor aardgaslevering, wat via het wettelijke Niet-meer-dan-anders principe als referentie voor de levering van warmte wordt gebruikt. SVP hanteert de door ACM vastgestelde tarieven voor 2017. Dat houdt dus een tariefstijging van 7,7 % in voor het vastrecht voor de levering van warmte.
Klik hier voor het tarievenoverzicht 2017.

Wat als de afleverset in mijn woning in eigendom van Stadsverwarming Purmerend is?

Stadsverwarming Purmerend brengt bij klanten waarvan de afleverset in eigendom van SVP is, vaste kosten voor service, onderhoud en huur in rekening. Vergeleken met 2016 heeft SVP deze tarieven voor 2017 niet verhoogd. Hierdoor zijn de totale vaste kosten, vastrecht plus de kosten voor de afleverset –voor een klant waarbij de afleverset in eigendom is van SVP–  met 4,4 % gestegen.

Hoe wordt de jaarafrekening bepaald?

Maandelijks betaalt een klant een termijnbedrag voor warmteverbruik en vastrecht. Dit termijnbedrag wordt bepaald op basis van het warmteverbruik van de klant in het voorgaande jaar en de van toepassing zijnde tarieven. Het termijnbedrag kan door de klant worden verhoogd of verlaagd met maximaal 10% per jaar.
Op basis van de meterstanden wordt 1x per jaar het daadwerkelijke warmteverbruik vastgesteld en wordt een jaarafrekening opgemaakt, waarbij de termijnnota’s in mindering worden gebracht op het totaal van de verbruikskosten en het vastrecht.
Per saldo ontstaat er een tekort (bijbetalen) of overschot (klant ontvangt verschil terug). Dit is afhankelijk van o.a. de individuele situatie (stookgedrag) en de buitentemperatuur. Bij een minder strenge winter zal het warmteverbruik –bij gelijkblijvend stookgedrag– lager zijn.

Tarieven per 1 januari 201729-12-2016

Kijk hier voor de actuele tarieven. De nieuwe tarieven voor stadsverwarming treden op 1 januari 2017 in werking.

De maximumprijs voor warmte en warm tapwater is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat u niet meer betaalt dan u betaald zou hebben als u een gasaansluiting had gehad. Dit heet het "Niet Meer Dan Anders principe".

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks het landelijke maximum tarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ’s). 

 

Geluidsklachten door AGPO URS afleversets06-12-2016

Stadsverwarming Purmerend heeft tijdens de recente koude periode klachten ontvangen over lawaai uit het stadsverwarmingsysteem. Dat lawaai is hinderlijk en heeft zelfs mensen uit hun slaap gehouden. Dat is natuurlijk zeer onwenselijk en Stadsverwarming Purmerend vindt dat erg vervelend. Met deze mededeling willen wij uitleg geven over de oorzaak en wat de oplossingsrichtingen zijn om het te voorkomen.

Dergelijke klachten zijn niet nieuw. Het lawaai of indringende geluid wordt specifiek veroorzaakt door een onderdeel uit een afleverset van het type AGPO URS. Dit hoeft niet eens de afleverset van uzelf te zijn maar kan ook de afleverset zijn van de buren. Het betreffende type afleverset is om meerdere redenen niet geschikt voor toepassing in het netwerk van Stadsverwarming Purmerend. Wij hebben zelf geen afleversets van dit type in beheer en ook hebben andere warmtebedrijven in Nederland de AGPO URS afleversets in het verleden vervangen.

Het lawaai of indringend geluid zal naar verwachting langzaam verdwijnen als het wat minder koud wordt buiten maar is dan niet definitief verdwenen. De kans is groot dat bij een nieuwe koude-periode dezelfde klachten ontstaan. Als tijdelijke maatregel kunt u s-nachts de afsluiters (gekleurde kranen) onder de set dichtzetten. Let op, u heeft dan wel tijdelijk geen warmte. De enige goede en definitieve oplossing is het laten vervangen van de defecte afleverset. 

Als u huurder bent moet u hiervoor contact opnemen met uw woningbouwvereniging met een omschrijving van uw klacht. Met Wooncompagnie zijn inmiddels afspraken gemaakt en kunt u direct contact opnemen met Comfort-Partners 0229 281500. Indien u zelf woningeigenaar bent kunt u bellen met Stadsverwarming onder 0800 0200 086 of een email sturen naar  info@svpbv.nl

 

Rondleidingen voor groep 812-10-2016

De groepen 8 van het Purmerendse basisonderwijs zijn welkom voor een rondleiding bij onze BioWarmteCentrale de Purmer. Interesse? U kunt uw groep 8 via deze link inschrijven.

Bij de rondleidingen bieden wij een gratis lespakket aan. Wilt u alvast een proefpakket van dit educatieve materiaal bekijken? Mail dan naar j.kilsdonk@svpbv.nl en u krijgt een set toegestuurd.

 

Tarieven per 1 januari 201729-12-2015

Kijk hier voor de actuele tarieven. De nieuwe tarieven voor stadsverwarming treden op 1 januari 2017 in werking.

De maximumprijs voor warmte en warm tapwater is gebaseerd op de prijs van gas. Dat betekent dat u niet meer betaalt dan u betaald zou hebben als u een gasaansluiting had gehad. Dit heet het "Niet Meer Dan Anders principe".

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks het landelijke maximum tarief vast voor zowel vastrecht als verbruiksprijs in Gigajoules (GJ’s). 

 

 

Belangrijke mededeling over onze meteropnemers19-11-2015

De meteropnemers van Stadsverwarming Purmerend komen NOOIT nà 20:00 uur bij onze klanten aan de deur voor het opnemen van de meterstanden. Bovendien zijn zij duidelijk herkenbaar aan de hes of jas met het logo van Stadsverwarming Purmerend erop, én aan het legitimatiebewijs dat ze zichtbaar bij zich dragen.

Op dit moment lopen de volgende twee meteropnemers voor Stadsverwarming Purmerend langs de deuren:

Erik Lucker                                                  Henk Ypma

Heeft u een nieuwe afleverset nodig?08-05-2015

Is uw huidige afleverset aan vervanging toe? SVP regelt dat voor u terwijl u geen hoge eenmalige kosten meer heeft. U huurt de afleverset namelijk van SVP. Afgezien van het feit dat dit een verplichting is uit de Warmtewet levert het ook voordelen op voor u als klant:

  • Kosteloos verhelpen van storingen zonder monteur- en materiaalkosten;
  • Kosteloze service en onderhoud (indien noodzakelijk);
  • Kosteloze vervanging van de warmteafleverset in geval van niet repareerbare storing of bij einde van de technische levensduur.

Het huurtarief wordt jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de voormalige NMA: meer informatie is te vinden via deze link. Ook vind u meer informatie op dit informatieblad

Voor het vervangen van de afleverset kunt u rechtstreeks contact opnemen met SVP of het regelen met een Keurmerk Installateur. In beide gevallen wordt u gevraagd om het aanvraagformulier in te vullen. 

SVP heeft geen relatie met deur-aan-deur verkopers van LED-verlichting16-10-2014

We hebben een melding ontvangen dat in de Purmer-Zuid deur-aan-deur verkopers actief zijn die LED-verlichting te koop aanbieden namens het bedrijf Climate Control. De betreffende verkoper gaf aan dat men een contract heeft met SVP en dat wij het adressenbestand van onze klanten zouden hebben afgegeven om LED-verlichting aan de man te brengen. Dat is ONJUIST.

Wij hebben geen enkele relatie met een bedrijf met de naam Climate Control en wij zullen nooit een adressenbestand van onze klanten delen aangezien wij ons te allen tijde houden aan het gestelde in de wet en regelgeving aangaande privacy.

We verzoeken om alle gevallen waarbij onze naam op deze manier wordt misbruikt te melden via de afdeling Klantenservice. Onze medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur via het gratis telefoonnummer 0800 0200 086.

Informatieblad Warmtewet19-12-2013

Hier vindt u het Informatieblad over de Warmtewet die op 1 januari 2014 in werking treedt:
Informatieblad Warmtewet.

Algemene voorwaarden 201426-11-2013

Algemene voorwaarden per 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden
. De wet is bedoeld om gebruikers van warmte te beschermen omdat zij, vanwege het lokale karakter van warmtelevering, geen vrije keuze hebben van warmteleverancier.

De algemene voorwaarden van de warmteleveranciers zijn op de nieuwe warmtewet aangepast. Brancheorganisatie Energie-Nederland heeft hierover overleg gevoerd met de Consumentenbond (zie www.energie-nederland.nl/warmte).

De Algemene voorwaarden voor de levering van warmte 2014 zijn hier te vinden. Een gedrukt exemplaar wordt desgewenst kosteloos aan u toegezonden.

Gemeente geeft duurzaamheidsprijs aan Stadsverwarming08-10-2012

Klaar voor een duurzame toekomst
Kort geleden nam gemeente Purmerend de Award Duurzame Energie Noord-Holland 2012 in ontvangst. Omdat de gemeente vindt dat ze deze prijs voor een belangrijk deel te danken heeft aan de inspanningen van Stadsverwarming Purmerend, hebben wethouders Roald Helm (duurzaamheid) en Berent Daan (Stadsverwarming) de prijs overhandigd aan het Purmerendse energiebedrijf.

Op donderdag 4 oktober overhandigden de wethouders de prijs en een 'groene' taart aan alle personeelsleden van Stadsverwarming Purmerend. Wethouder Roald Helm: 'Deze prijs hebben we te danken aan Stadsverwarming. Het is mooi om te zien dat dit bedrijf ons op het gebied van duurzaamheid zoveel brengt. Met de Stadsverwarming is Purmerend op het gebied van warmtevoorziening klaar voor een duurzame toekomst.'
'Ik ben trots op de inspanningen die het personeel van de Stadsverwarming de afgelopen jaren heeft geleverd,' zegt wethouder Berent Daan. 'Je merkt aan alles dat Stadsverwarming een steeds betere naam krijgt en dat is te danken aan het enthousiasme en de inventiviteit van het bedrijf.'

CO2-monitor
Elk jaar organiseert het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland de uitreiking van de Awards Duurzame Energie. Deze worden uitgereikt aan gemeenten die het afgelopen jaar per inwoner de meeste energiebesparing en duurzame energieproductie hebben gerealiseerd.

[bron: gemeente Purmerend]

Handleiding15-11-2011

Hier vindt u de Handleiding van SVP, met informatie, tips, foto's en antwoorden op veelgestelde vragen.