Startmotor-akkoord belangrijke stap naar het aardgasvrij maken van corporatiewoningen

Vijf warmtebedrijven (waaronder Stadsverwarming Purmerend), Aedes en 40 woningcorporaties hebben vandaag het Startmotor-akkoord gesloten. Met dit akkoord kunnen op lokaal niveau sneller warmteprojecten worden gerealiseerd die gericht zijn op het aardgasvrij maken van 100.000 corporatie-woningen. Het akkoord richt zich met name op corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de kosten relatief beperkt blijven.


100.000 woningen versneld van aardgas af: woningcorporaties en
warmtebedrijven sluiten Startmotor-akkoord

AEDES, woningcorporaties en vijf warmtebedrijven hebben afspraken gemaakt om de versnelde
verduurzaming van de warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen te realiseren. Vandaag
publiceren de partijen het akkoord: het Startmotorkader. De verduurzaming gaat
woonlastenneutraal: de gemiddelde huurder gaat niet meer betalen dan voor de gasrekening.
Bovendien betalen woningcorporaties een prijs voor de aansluitkosten van het warmtenet
gebaseerd op een transparant rekenmodel.

In nauwe samenwerking met de Woonbond, het Rijk, gemeenten en VNG is het Startmotorkader
tot stand gekomen op initiatief van 35 Startmotorcorporaties ondersteund door Aedes en vijf
warmtebedrijven: Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC. Het
gebruik van dit kader staat open voor de hele sector en biedt een basis om op projectniveau snel
overeenkomsten te sluiten over de aansluiting van woningen op een collectief warmtesysteem en
om de warmtelevering betaalbaar te houden. Het Startmotorkader richt zich met name op
corporatiewoningen in stedelijke gebieden dichtbij bestaande warmtenetten, waardoor de
kosten relatief beperkt blijven.

Ron Wit, Directeur Energietransitie Eneco, namens de warmtebedrijven: ”We zijn blij met deze
unieke samenwerking met Aedes en de woningcorporaties. Een cruciale afspraak die we hebben
gemaakt is dat woningen overschakelen van verwarming op aardgas naar een warmtenet zonder
dat huurders meer gaan betalen. Particuliere woningeigenaren in dezelfde buurt laten we
meeprofiteren door een gelijkwaardig aanbod te doen. Hiermee creëren we een schaalsprong en
zijn we de startmotor voor de wijkgerichte aanpak.”

 

Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter, namens Aedes: ”Door dit akkoord met de
warmtebedrijven krijgen onze corporaties volledig inzicht in de kosten en baten van een
aansluiting op een warmtenet. Investeringen in een warmteproject rekenen we door met een
transparant rekenmodel waardoor onze leden en huurders er op kunnen vertrouwen dat ze een
eerlijke prijs betalen voor de geleverde warmte.”
Met dit akkoord maken corporaties een flinke schaalsprong om te verduurzamen via de wijkgerichte aanpak en biedt het uitgangspunten om de doelstellingen in het Klimaatakkoord 2050 te realiseren.

 

Het Startmotorkader is een afspraak uit het Klimaatakkoord (onderdeel Gebouwde Omgeving)
dat nu is uitgewerkt in dit akkoord. De Rijksoverheid ondersteunt corporaties en huurders
gedurende de periode van de Startmotor met 200 miljoen euro via de Stimuleringsregeling
Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Deze regeling gaat 1 mei van start.

Achtergrond: Belangrijke stap in realisatie Klimaatakkoord
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn om de
klimaatdoelstellingen van ons land te halen. Met meer dan 2,2 miljoen huurwoningen zijn
corporaties de grootste woningeigenaar van Nederland en daarmee een belangrijke partner. In
2030 moeten de eerste 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Gemeenten krijgen daarbij de
regie. Aan de klimaattafel Gebouwde Omgeving is het samenwerkingsverband ‘Startmotor’
ontstaan met een ambitieus doel: warmtebedrijven en corporaties halen gezamenlijk, door een
unieke aanpak en samenwerking, duizenden woningen van het aardgas af. 36 Corporaties en vijf
warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) starten
nu al met opschaling die nodig is om de ambitie van 2050 te realiseren. Later dit jaar sluiten
mogelijk nog meer corporaties aan nu het Startmotorkader handvatten biedt.